Regulamin serwisu SalesDrive

§ 1

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin serwisu SalesDrive (dalej: ”Regulamin”) określa zasady zawierania umów pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą o świadczenie usług elektronicznych, polegających przede wszystkim na dostępie do Systemu pod nazwą “SalesDrive”, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy.
 2. Jeżeli nie została zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą odrębna umowa, niniejszy Regulamin stanowi umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia. W przypadku zawarcia odrębnej umowy Regulamin stanowi jej integralną część, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. W razie sporu co do treści Regulaminu i zawartej umowy Strony związane są treścią zawartej umowy.
 3. Usługi są adresowane do Usługobiorców wykonujących działalność gospodarczą lub zawodową, w związku z czym niniejszy Regulamin nie wiąże konsumentów. Zgadzając się na związanie postanowieniami niniejszego Regulaminu, Usługobiorca oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1030, z późn. zm. — dalej: u.ś.u.d.e.);
  2. ustawy — Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459, z późn. zm. — dalej: k.c.);
  3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 880, z późn. zm. — dalej: pr. aut.);
  4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 922, z późn. zm. — dalej: u.o.d.o.).

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 2. awaria— całkowite wstrzymanie działania Systemu, zawieszanie się pracy Systemu uniemożliwiające prace w Systemie lub inna przeszkoda całkowicie uniemożliwiająca prawidłową pracę w Systemie;
 3. blokada Usługi— czasowe lub bezterminowe wstrzymanie świadczenia Usługi przez Usługodawcę lub wstrzymanie dostępu do Systemu, które następuje na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. błąd— nieprawidłowe funkcjonowanie Systemu wynikłe z przyczyn tkwiących w Systemie;
 5. cennik— informacja, w której Usługodawca określił warunki i wysokość odpłatności za Usługi – zmiana cennika nie oznacza zmiany Regulaminu; cennik jest dostępny w Serwisie;
 6. formularz rejestracyjny — formularz, który służy do rejestracji Usługobiorcy oraz zamówienia Usługi, dostępny w Serwisie;
 7. hasło — ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Systemu;
 8. informacja handlowa — każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 9. konto użytkownika – indywidualny dostęp danego użytkownika do Systemu, określany loginem i hasłem. Do konta użytkownika jest przypisany określony poziom uprawnień oraz termin ważności wynikający bezpośrednio z terminu ważności stanowiska, do którego konto użytkownika jest przypisane;
 10. login — indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Systemu;
 11. naprawa– działanie podlegające na usunięciu awarii lub błędu, które przywraca funkcjonowanie Systemu zgodnie z przeznaczeniem i dokumentacją Systemu;
 12. okres rozliczeniowy – okres, przez który Usługobiorca korzysta z Usług na zasadach określonych w Regulaminie i przez który Usługodawca pobiera wynagrodzenie;
 13. pakiet – wybrany wariant Systemu, różniący się ceną, funkcją oraz dostępnymi limitami; pakiety są opisane szczegółowo w Serwisie;
 14. Serwis– portal internetowy dostępny przez sieć Internet działający pod domenami salesdrive.pl, salesdrive.me, salesdrive.com.ua, którego właścicielem oraz administratorem jest Usługodawca,
 15. stanowisko – jednostka rozliczeniowa w Systemie podlegająca opłacie, posiadająca swój termin ważności, zgodnie ze złożonym zamówieniem na Usługi;
 16. System — system teleinformatyczny umożliwiający wprowadzenie, gromadzenie i przetwarzanie określonych danych teleinformatycznych związanych z prowadzoną przez Usługobiorcę działalnością gospodarczą, o nazwie “SalesDrive”. Dostęp do Systemu jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła;
 17. system teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2016. poz. 1489, z późn. zm.);
 18. świadczenie usługi drogą elektroniczną — wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2016. poz. 1489, z późn. zm.);
 19. środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 20. Usługa — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, odpłatnie lub nieodpłatnie;
 21. Usługobiorca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 22. użytkownik — osoba posiadająca indywidualny login i hasło umożliwiające korzystanie z Systemu;
 23. zamówienie — złożenie oferty przez Usługobiorcę lub przyjęcie oferty Usługodawcy przez Usługobiorcę na świadczenie usług oferowanych przez Usługodawcę w drodze złożenia Formularza Rejestracyjnego lub przedłużenia okresu rozliczeniowego.

§ 3

Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 1. Przed skorzystaniem z Usług Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z ofertą Usługodawcy, postanowieniami niniejszego Regulaminu, wymaganiami technicznymi i zasadami korzystania, potwierdzając to stosownym oświadczeniem przy składaniu zamówienia na Usługi.
 2. Każdy Usługobiorca przed złożeniem zamówienia na Usługi ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu  w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.
 4. Przed złożeniem zamówienia na Usługi Usługobiorca jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne potrzebne do prawidłowego działania Systemu i pracy w nim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Systemu na urządzeniach Usługobiorcy, jeżeli wadliwe działanie Systemu wynika z użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej konfiguracji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Usługobiorcy.
 5. Podstawowym wymaganiem technicznym, o którym mowa w ust. 4, jest posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z Internetu. Usługi zostały dostosowane do prawidłowej pracy w następujących przeglądarkach:
  1. Firefox w wersji 50.0 lub wyższej;
  2. Chrome w wersji 50.0 lub wyższej;
  3. Opera w wersji 45 lub wyższej.

  W przeglądarkach Microsoft Edge oraz Safari niektóre funkcjonalności mogą być ograniczone.

 6. W celu zamówienia Usług Usługobiorca jest zobowiązany podać następujące dane:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Nazwę firmy;
  3. Adres siedziby;
  4. Numer NIP;
  5. E-mail;
  6. Telefon;
  7. Hasło;
  8. Subdomena;
 7. Usługodawca jest zobowiązany podać prawdziwe dane. W przypadku podania nieprawdziwych danych Usługobiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody z tego wynikłe.
 8. Po złożeniu formularza rejestracyjnego nastąpi weryfikacja Usługobiorcy poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na podany przy zamówieniu adres elektroniczny. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości nie nastąpi weryfikacja Usługobiorcy, Usługodawca usuwa podane dane i uznaje, że Usługobiorca zrezygnował z zamówienia Usług.
 9. Po złożeniu formularza rejestracyjnego Usługodawca zatwierdza go niezwłocznie, a następnie tworzy konto Usługobiorcy w Systemie, nadając mu dedykowaną domenę. Po utworzeniu konta w Systemie Usługodawca powiadamia Usługobiorcę droga elektroniczną o dokonanych czynnościach oraz umożliwieniu dostępu do Systemu.
 10. Zakres świadczonych Usług zależy od pakietu, który wybrał Usługobiorca. W ramach Systemu Usługodawca umożliwia dostęp do modułów w Systemie i funkcjonalności opisanych pod adresem internetowym https://salesdrive.pl/prices/.
 11. Od chwili zarejestrowania Usługobiorca ma możliwość korzystania z Systemu w zakresie wskazanym w ust. 10 przez:
  1. okres próbny lub
  2. okres promocyjny lub
  3. okres, za który zostało uiszczone wynagrodzenie zgodnie z § 7.

§ 4

Świadczenie Usług

 1. Po zawarciu umowy i określeniu liczby potrzebnych stanowisk Usługodawca tworzy wymaganą liczbę kont użytkowników — zgodnie z liczbą podanych stanowisk. Zabrania się korzystania z konta użytkownika przez więcej niż jednego użytkownika z wykorzystaniem tego samego loginu i hasła.
 2. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie loginu i hasła przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 3. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Systemu, w związku z czym stwierdzenie przez Usługodawcę, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług. Ponadto Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, i dochodzić roszczeń odszkodowawczych, jeżeli w wyniku udostępnienia loginu i hasła doszło do powstania szkody w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
 4. Korzystanie z Usług niezgodnie z Regulaminem powoduje blokadę Usług.
 5. Usługodawca zapewnia dostęp do Systemu przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i 365-366 dni w roku, przez 99% czasu, przy czym dostęp może ulec ograniczeniu w przypadku:
  1. awarii;
  2. prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację Systemu;
  3. wystąpienia siły wyższej;
  4. działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Systemu;
  5. innych zdarzeń, niezależnych od Usługodawcy.
 6. Usługodawca będzie informował Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia prac, o których mowa w ust. 5 lit. b, będą jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Usługodawca będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw w dostępie do Systemu, chyba że szkoda powstała umyślnie.
 8. Usługobiorca i użytkownicy mający dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę są zobowiązani korzystać z usług elektronicznych zgodnie z prawem, przez co rozumie się w szczególności zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5

Dane osobowe i informacje chronione

 1. W trakcie zamówienia Usługi, w czasie świadczenia Usług oraz po zakończeniu Umowy (w niezbędnym zakresie) Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługodawcy i użytkowników Systemu.
 2. Poprzez zamówienie Usługi Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych:
  1. w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług;
  2. w celach marketingowych, statystycznych i reklamowych, jak również badania rynku.
 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług.
 4. Usługodawca stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez stosowanie protokołów bezpieczeństwa SSL.
 5. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług, wykonania zawartej Umowy, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Usługodawcy jako administratora danych. Oprócz tego Usługodawca może przetwarzać dane osobowe:
  1. w celach, na które Usługobiorca wyrazi zgodę;
  2. na żądanie właściwego organu państwowego, w oparciu o podstawę prawną umożliwiającą przetwarzanie danych osobowych.
 6. Podawanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania określonych danych może uniemożliwić rejestrację oraz korzystanie z Usług.
 7. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług, jeżeli Usługobiorca odmówi podania danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia Usług (np. adresu elektronicznego, numeru NIP). Usługobiorca uzyska od Usługodawcy informację, które dane osobowe są niezbędne do świadczenia Usług.
 8. Usługobiorca oraz wszystkie inne osoby, w tym użytkownicy, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych wrażliwych, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 10. Usługobiorca lub użytkownicy (na polecenie Usługobiorcy) mogą wprowadzać do Systemu dane osobowe innych osób, np. swoich klientów, kontrahentów etc. Administratorem takich danych osobowych jest wyłącznie Usługobiorca, a Usługodawca nie wykorzystuje ich w żadnym celu. Jednakże na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do Systemu — wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego świadczenia Usług.
 11. Usługobiorca lub użytkownicy (na polecenie Usługobiorcy) może rejestrować nagrania rozmów telefonicznych prowadzonych przez VoIP — pod warunkiem, że nagrywanie będzie odbywać się zgodnie z prawem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi VoIP.
 12. Wszelką odpowiedzialność za wprowadzone dane osobowe, o których mowa w ust. 10, oraz nagrania, o których mowa w ust. 11, ponosi Usługobiorca.
 13. W przypadku rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia, jak również w przypadku żądania zgłoszonego na piśmie, Usługodawca jest zobowiązany usunąć wszelkie dane i informacje, które zostały wprowadzone do Systemu przez Usługobiorcę lub użytkowników. Dane i informacje są usuwane:
  1. w przypadku rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia — po upływie 14 dni od zdarzenia;
  2. w przypadku zgłoszenia żądania na piśmie — najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania.
 14. Usunięcie danych i informacji jest nieodwracalne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki usunięcia danych i informacji z Systemu.
 15. Na życzenie Usługobiorcy Usługodawca zapewnia możliwość dokonania eksportu zgromadzonych w Systemie danych i informacji przy użyciu właściwego narzędzia informatycznego.

§ 6

Prawa autorskie i licencja

 1. Wszystkie materiały dostępne w Serwisie, jak również System, stanowią utwory w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 pr. aut. i podlegają ochronie. Usługobiorca oraz użytkownicy zobowiązują się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy przez cały okres świadczenia Usług oraz po ich zakończeniu — pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca udziela Usługobiorcy i użytkownikom licencji niewyłącznej na korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1, na potrzeby korzystania z dostępnych Usług.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielania na czas świadczenia Usług.
 4. Usługobiorca oraz użytkownicy nie mogą udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
 5. Stosownie do przepisów art. 75 ust. 2 i 3 pr. aut. nie wymaga zezwolenia Usługodawcy w odniesieniu do programów komputerowych:
  1. sporządzenie przez Usługobiorcę kopii zapasowej programu komputerowego, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego, z zastrzeżeniem jednak, że kopia ta nie może być używana równocześnie z programem komputerowym;
  2. obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad – w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego przez Usługobiorcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania programu komputerowego z innymi programami komputerowymi, pod warunkiem że zostaną spełnione łącznie przesłanki określone poniżej:
   • czynności te dokonywane będą przez Usługobiorcę lub przez osobę działającą w jego imieniu,
   • informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla Usługobiorcy, a w szczególności Usługodawca nie przekazał mu ich w odpowiednim terminie, mimo pisemnego zwrócenia się przez Usługobiorcę o udostępnienie tych danych,
   • czynności te odnoszą się wyłącznie do tych części programu komputerowego, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania,
   • informacje konieczne do osiągnięcia współdziałania programu komputerowego z innymi programami komputerowymi nie mogą być: wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania, przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania, ani wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia albo do innych czynności naruszających prawa autorskie Usługodawcy.
 6. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Usługobiorcy:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) utworów, o których mowa w ust. 1, w tym Systemu, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  2. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze utworów, o których mowa w ust. 1, w tym Systemu w wersji wynikowej lub jej części;
  3. stosowania utworów, o których mowa w ust. 1, w tym Systemu, ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu;
  4. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim utworów, o których mowa w ust. 1, w tym Systemu, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
  5. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do utworów, o których mowa w ust. 1, na rzecz osób trzecich.
 7. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do Systemu.

§ 7

Wynagrodzenie za Usługi i dokonywanie płatności

 1. Po złożeniu zamówienia na Usługi Usługobiorca uzyskuje dostęp do Systemu na okres 14 dni bez konieczności uiszczania opłaty (okres próbny). Okres ten może być dłuższy w przypadku wprowadzenia przez Usługodawcę promocji w postaci zapewnienia bezpłatnego dostępu do Systemu dla potencjalnych klientów (okres promocyjny).
 2. Po upływie okresu próbnego lub okresu promocyjnego w celu dalszego korzystania z Usług Usługobiorca jest zobowiązany dokonać zapłaty za świadczone Usługi — Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie za cały okres rozliczeniowy. Zapłata jest dokonywana z góry. Okres płatny rozpoczyna się w dniu następującym po ostatnim dniu okresu próbnego lub okresu promocyjnego.
 3. W przypadku, gdy Usługobiorca po upływie okresu próbnego lub okresu promocyjnego nie zdecyduje się na dalsze korzystanie z Usług dostęp do Systemu jest wyłączany bez konieczności odrębnego powiadamiania Usługobiorcy.
 4. Wynagrodzenie za Usługi jest opisane w cenniku dostępnym w Serwisie.
 5. Kwotę wynagrodzenia za Usługi stanowi opłata za Usługę przewidziana w cenniku pomnożona przez liczbę stanowisk, które zamówił Usługobiorca.
 6. Wynagrodzenie przysługuje za każdy miesiąc korzystania z Usług. W przypadku, gdy okres płatny rozpoczyna się w innym dniu miesiąca niż pierwszy dzień miesiąca, wynagrodzenie w miesiącu rozpoczęcia okresu płatnego jest wyliczane proporcjonalnie do dni płatnych, przypadających do ostatniego dnia miesiąca.
 7. W przypadku, gdy okres płatny kończy się w innym dniu miesiąca niż ostatni dzień miesiąca, wynagrodzenie w miesiącu zakończenia okresu płatnego jest wyliczane proporcjonalnie do dni płatnych, przypadających do dnia zakończenia okresu płatnego.
 8. W przypadku zamówienia dodatkowych stanowisk w trakcie trwania okresu płatnego wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu zwiększeniu do dnia zakończenia okresu płatnego.
 9. Usługodawca przewiduje zniżki i rabaty dla Usługobiorcy, który dokona zapłaty wynagrodzenia za dłuższy okres — zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Serwisie.
 10. Wynagrodzenie za świadczone Usługi może ulec obniżeniu lub podwyższeniu poprzez zmianę cennika. W przypadku zmiany cennika Usługodawca zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Usługobiorcę, natomiast Usługobiorca ma czas 7 dni na złożenie oświadczenia, czy zamierza w dalszym ciągu korzystać z Usług czy też rezygnuje z Usług. W przypadku podwyższenia opłaty i wyrażenia zgody na proponowane zmiany Usługobiorca jest zobowiązany dokonać płatności najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia oświadczenia o akceptacji zmiany warunków. Brak oświadczenia Usługobiorcy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie cennika jest równoznaczny z odmową wyrażenia zgody na proponowane zmiany — w takim przypadku Usługodawca przyjmuje, że Usługobiorca rezygnuje ze świadczenia Usług, i blokuje dostęp do Systemu w dniu następującym po ostatnim dniu na złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu zmian lub odmowie wyrażenia zgody na proponowane zmiany.
 11. Wynagrodzenie jest płatne:
  1. bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
 12. Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorcę o możliwych sposobach dokonywania płatności.
 13. Usługodawca nie gromadzi żadnych danych osobowych związanych z dokonywaniem płatności przez Usługobiorcę, w szczególności danych kart płatniczych, danych dostępowych do systemów płatności ani żadnych podobnych danych.
 14. Po zapłacie wynagrodzenia Usługodawca wystawia fakturę VAT zgodnie z danymi przekazanymi przez Usługobiorcę. Na życzenie Usługobiorcy jest możliwe wystawienie również faktury proforma. Usługobiorca wyraża zgodą na dostarczanie faktur drogą elektroniczną.
 15. Brak zapłaty za świadczone Usługi w którymkolwiek okresie trwania umowy upoważnia Usługodawcę do blokady Usług. Dostęp do Systemu może zostać przywrócony po uregulowaniu przez Usługobiorcę wszystkich należności wobec Usługodawcy.
 16. W przypadku, gdy Usługodawca zapłacił wynagrodzenie z góry za korzystanie z Usług, a mimo to z tych Usług nie korzysta, nie przysługuje mu roszczenie o zwrot wynagrodzenia za okres, gdy nie korzysta z Usług. To samo dotyczy blokady Usług z winy Usługobiorcy.
 17. Wynagrodzenie za korzystanie z Usług może ulec obniżeniu za czas niemożności korzystania z Usług, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:
  1. jednorazowa przerwa w dostępie do Usług trwa dłużej niż 3 dni robocze oraz
  2. przedłużająca się przerwa w dostępie do Usług jest wynikiem rażących działań lub zaniedbań ze strony Usługodawcy oraz
  3. przedłużająca się przerwa w dostępie do Usług nie jest wynikiem siły wyższej lub działań osób trzecich, Usługobiorcy lub użytkowników.

§ 8

Procedura zgłoszeń Usługobiorcy i ich rozpatrywania

 1. Zgłoszenia dotyczące:
  1. awarii;
  2. błędów;
  3. konieczności udzielenia pomocy technicznej

  mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres elektroniczny help@salesdrive.pl, a także poprzez formularz online dostępny w Systemie, lub telefonicznie, jeżeli wybrany przez Usługobiorcę pakiet przewiduje takie formy świadczenia wsparcia technicznego.

 2. Usługodawca domniemywa, że zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej do korzystania z Systemu, tj. Usługobiorcy, użytkownika lub innej osoby upoważnionej przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną, jeżeli nie miał możliwości jej weryfikacji.
 3. W przypadku zgłaszania awarii lub błędu zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także — w razie konieczności — załączniki w formie plików. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Usługodawcy w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.
 4. Po dokonaniu zgłoszenia Usługobiorca lub inna osoba wymieniona w ust. 2 otrzymuje elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Do czasu przyjęcia zgłoszenia można je cofnąć w ten sam sposób, w jaki zostało dokonane.
 5. Po dokonaniu zgłoszenia Usługodawca dokonuje jego szczegółowej analizy, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:
  1. usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu w drodze naprawy — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;
  2. udzieleniu wsparcia technicznego — w sposób dogodny dla zgłaszającego.
 6. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 5, Usługodawca jest zobowiązany podać zgłaszającemu informację o planowanym terminie usunięcia awarii lub błędu oraz sposobie ich usunięcia.
 7. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Systemu oraz uprawnienia Usługobiorcy lub użytkowników, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu i nie powoduje utraty zgromadzonych danych.
 8. Jeżeli do usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu konieczne jest wykonanie prac programistycznych lub zmiana ustawień konfiguracyjnych, Usługodawca przeprowadzi te prace we własnym zakresie, wykorzystując w tym celu środowisko testowe. Dalsze prace o charakterze wdrożeniowym będą przeprowadzane dopiero po pozytywnych wynikach prac w środowisku testowym.
 9. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Usługodawca niezwłocznie powiadamia Usługobiorcę. Po otrzymaniu takiej informacji zgłaszający ma prawo zweryfikować sposób załatwienia zgłoszonej kwestii przez Usługodawcę.
 10. Inne zgłoszenia niż wymienione w ust. 1, związane na przykład ze zmianą terminów ważności kont, przyznawaniem lub odbieraniem uprawnień użytkownikom, korekt w płatnościach, zmianie dostępu do Systemu, zmian loginów, odzyskiwaniem hasłem oraz eksportem danych wymagają zgłoszenia na adres elektroniczny help@salesdrive.pl. Zgłoszenie tego typu musi zostać wysłane przez Usługobiorcę, którego konto nie zostało usunięte i które jest ważne lub wygasło nie wcześniej niż 14 dni przed dniem zgłoszenia.
 11. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 10, może dokonywać również inna osoba, jednak wyłącznie po upoważnieniu przez Usługobiorcę. W tym celu należy przesłać Usługodawcy imienne upoważnienie dla określonej osoby, podpisane przez Usługobiorcę — w formie skanu na adres elektroniczny help@salesdrive.pl. W przypadku wątpliwości dotyczących upoważnienia Usługodawca może zażądać dostarczenia oryginału upoważnienia. Strony zgodnie przyjmują, że przesłany skan upoważnienia stanowi wystarczającą podstawę dla dokonania czynności przez Usługodawcę i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie jakichkolwiek czynności zleconych przez osobę, która widnieje na upoważnieniu.
 12. Usługodawca zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania w Systemie wszelkich zmian zgłaszanych przez Usługobiorcę lub inną osobę, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Systemu i innych modyfikacji o istotnym charakterze. Usługodawca może zaproponować przygotowanie modyfikacji odpłatnie, w oparciu o odrębną umowę oraz ustalone wynagrodzenie.

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia przez Usługobiorcę, że Usługi nie są świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Usługobiorca może złożyć reklamację.
 2. Reklamację można złożyć:
  1. poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny help@salesdrive.pl;
  2. poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, listem poleconym — na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko zgłaszającego;
  2. firmę;
  3. adres elektroniczny;
  4. adres siedziby;
  5. numer telefonu;
  6. login;
  7. dedykowaną domenę;
  8. czas, w którym nastąpiło nieprawidłowe świadczenie Usług;
  9. szczegółowy opis, na czym polegało świadczenie Usług niezgodnie z Regulaminem.
 4. Po otrzymaniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia przekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4.
 6. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna, Usługobiorcy przysługuje prawo do obniżenia wynagrodzenia za okres występowania nieprawidłowości lub przyznanie okresu darmowego, jeżeli stwierdzone uchybienie było istotne.

§ 10

Odpowiedzialność Stron

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy na zasadach ogólnych prawa cywilnego, przy czym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje niniejszą umowę, lub którym powierza wykonanie niniejszej umowy w całości lub w części, jak za swoje działania — i nie może się z tej odpowiedzialności zwolnić, wskazując osobę trzecią jako wyłącznie zobowiązaną wobec Usługodawcy.
 2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu nieprawidłowego korzystania z Usług, w tym Systemu, przez Usługobiorcę, Usługobiorca jest zobowiązany zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a gdyby to było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa — pokryć wszelkie koszty, jakie poniósł Usługodawca w związku z tymi roszczeniami, w tym koszty pomocy prawnej.
 3. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki siły wyższej;
  2. nieprawidłowe świadczenie Usług z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub osoby trzeciej;
  3. skutki nieuprawnionej ingerencji w System przez Usługobiorcę lub osoby trzecie;
  4. niezastosowanie się przez Usługodawcę lub inne osoby do wskazówek i zaleceń Usługodawcy;
  5. blokadę Usług z winy Usługobiorcy.
 4. W każdym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Usługodawcę za 1 miesiąc świadczenia Usług. Nie dotyczy to szkody wyrządzonej umyślnie Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 5. W przypadku wystąpienia rękojmi Strony przejmują, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, np. VoIP, E-mail.

§ 11

Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas określony, przy czym może ona ulec przedłużeniu o kolejny okres rozliczeniowy, jeżeli Usługobiorca złoży zamówienie na kolejne Usługi przed dniem wygaśnięcia umowy i dokona zapłaty wynagrodzenia za kolejny okres rozliczeniowy.
 2. Umowa o świadczenie Usług wygasa w momencie:
  1. upływu okresu próbnego;
  2. upływu okresu promocyjnego;
  3. upływu okresu płatnego, przy czym dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich należności wobec Usługodawcy przez Usługobiorcę;
  4. odmowy wyrażenia zgody na zmianę cennika, przy czym dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich należności wobec Usługodawcy przez Usługobiorcę;
  5. odmowy wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, przy czym dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich należności wobec Usługodawcy przez Usługobiorcę.
 3. Ponadto umowa o świadczenie Usług wygasa w przypadku śmierci Usługobiorcy, ustania jego bytu prawnego, zakończenia likwidacji, postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, jak również w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Usługobiorcy.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Usługobiorcy w sytuacji, gdy Usługobiorca:
  1. narusza postanowienia Regulaminu;
  2. dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
  3. pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia za Usługi w okresie płatnym;
  4. podejmuje działania mające na celu naruszenie zabezpieczeń, ingerencję w System, uzyskanie nieuprawnionego dostępu do Systemu.
 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę Usługobiorcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Usługodawcy, jak również nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za Usługi.
 7. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Usługodawca jest uprawniony do usunięcia konta, loginów, haseł oraz danych i informacji, o których mowa w § 5 ust. 13.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 2. Zmiany do Regulaminu są publikowane na stronie salesdrive.pl. Usługobiorca zobowiązuje się regularnie sprawdzać zmiany w regulaminie na stronie. Do końca opłaconego okresu usługobiorca posługuję się regulaminem, który był ważny na datę opłaty.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Niezgłoszenie chęci zakończenia umowy o świadczenie Usług bądź złożenie oświadczenia po wejściu zmian w życie poczytuje się za zgodę Usługobiorcy na świadczenie Usług na zasadach zgodnych z nowym Regulaminem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację umowy.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie innym postanowieniem wynegocjowanym w dobrej wierze, które, na ile jest to możliwe, osiąga pierwotny cel ekonomiczny Stron, lub właściwym przepisem prawa.
 7. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych umowy o świadczenie Usług Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia powstania sporu Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Usługodawcy.

Rejestracja w SalesDrive

.salesdrive.me

Rejestrując się, akceptujesz regulamin oraz politykę prywatności.